Assessoria Laboral

Assesoria_picto

Servei d’assessorament i realització de tràmits oficials per a petites i mitjanes empreses

La normativa laboral i social és canviant i cada vegada més complexa. Aquest servei està pensat per orientar i acompanyar la petita i mitjana empresa i poder-la assessorar en tot moment. Proporcionem aquests serveis:

 • Assessorament verbal i escrit
 • Creació d’empreses
 • Altes, baixes i variació de dades mitjançant la seva tramitació telemàtica
 • Estudi, formalització i tràmits de totes les modalitats de contracte laboral per als quals es té en compte les possibles bonificacions, i es controla el seu venciment i possibles pròrrogues
 • Certificats de baixa i liquidacions
 • Estudi i tramitació dels rebuts de pagaments de salaris
 • Aplicació de convenis col·lectius i la seva constant actualització
 • Elaboració mensual dels butlletins de cotització de la Seguretat Social mitjançant sistema RED
 • Tramitació de baixes per a Inspecció de Treball segons tipologia: malaltia comuna, accident no laboral, accident de treball o malaltia professional i baixes per maternitat i paternitat
 • Formalització d’informes de baixa per accident de treball i malaltia professional
 • Realització i liquidació d’impostos segons els models oficials
 • Estudi i escrit de comunicació de faltes i sancions del personal
 • Estudi i realització de la documentació necessària en cas d’extinció de contracte de treball: cartes de preavís o acomiadament, pre-liquidacions, liquidacions, certificats d’empresa, etc.
 • Tramitació de pensions i prestacions de Seguretat Social
 • Representació i defensa davant del Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC), Jutjat del Social i Inspecció de Treball
 • Redacció i presentació de demandes, recursos, escrits d’al·legacions, i d’altres davant l’organisme pertinent
 • Estudi i execució de qualsevol obligació que tingui l’empresa dins l’àmbit laboral o de Seguretat Social, amb l’aplicació de les últimes modificacions de la Llei